Svatý Grál


Svatý grál = vůle a láska Boha Podstaty světa ke všemu hmotnému stvoření, pozorovatelná lidským duchem (Abdrushin: Poselství grálu)
= Zdroj energie Stvořitele

Energie Svatého Grálu

Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.
Tento systém = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.

Obsahuje 21 symbolů, které nám byly předány od archanděla Michaela, Kryona, Tobiáše a Saint Germania pro osobní a duchovní růst. Rozvíjejí náš potenciál a esoterické schopnosti, je pomocníkem při transformaci a v uvědomění. Např. symboly:

 • na zesílení a rozšíření vědomí
 • na očistu a projasnění
 • vystoupení z karmického kola
 • sebeláska a bezpodmínečná láska
 • kreativita, hojnost
 • Božství, Svatý Grál – předat něco duchovnímu světu pro nejlepší možnost řešení tvé prosby
 • zesilovač energie, transformace

Tato energie může být používána i bez symbolů.

Na energii Svatý Grál existuje trojí naladění, každé další (druhé, třetí) zesiluje předešlé. Po třetím naladění může být energie předávána dál. Energie se aktivuje slovem: Wahaijama. Čím častěji je vyslovíš, tím silnější je energie. Energie je předávána/přenášena tak, že se s energií spojíš. Vyslov třikrát „Wahaijama“, zahal příjemce do energie a požádej, aby byl zasvěcen do energie Svatého Grálu (1., 2., nebo 3.). Když tok energie ve své intenzitě citelně oslabí, poděkuj, že jsi směl/a provést zasvěcení. Energie proudí k příjemci až hodinu. Jednej moudře a důvěřuj. Jsi veden/a!

Počet zasvěcení: 1 (celé najednou – mistr/učitel)

Předpoklad: mistr v nějakém energetickém systému

Cena zasvěcení na dálku: 1.000 Kč
mailem skripta a certifikát 

Kontaktní zasvěcení: 1.800 Kč

SVATÝ GRÁL, možnosti lidské bytosti a základní duchovní zákony:

 • Nikdo nemůže nalézt něco, o co neusiluje.
 • Chce-li někdo dosáhnout duchovní úrovně existující skutečnosti, musí její hodnoty nadřadit hodnotám úrovně hmotné (Viz: „Nikdo nepřichází k Otci, aniž odloží všechny hodnoty tohoto světa.)
 • Je nutné uzdravení duchovního vedení lidstva (církve), které znamená obnovení jejího spojení s Podstatou světa, což se projeví jako schopnost plně využívat kouzelnou moc grálu (jako za Mojžíše a Ježíše).

Touto mocí vybavené duchovní vedení lidstva pak „dá pomazání“ takovým jednotlivcům moci světské, kteří jsou toho hodni. Jen takoví mohou nastolit na světě vládu spravedlnosti, božích zákonů, která zoptimalizuje vývoj všech lidských duchů do věčnosti. Tím skončí na zemi vláda odpadlíků v Řádu stvoření usilujících o moc, dychtících po funkcích, protlačujících se „nahoru“, vláda svévolných násilníků. Oni se neptají Boha, jestli k výkonu funkce mají potřebné schopnosti, jestli je k tomu vybavil. Jejich rvačka je zdrojem veškeré krize lidstva. Až bude každý vykonávat ten úkol, pro který byl inkarnován, nastane na zemi obnovení Božího řádu. Skončí rvačky o moc, ten kdo bude předurčen, o tom rozhoduje vyzařování jeho duše a možnosti jeho těla.

 • Chybami – zkušenostmi, jež si člověk připomíná, zmoudří.
 • Čím kdo je duchovně výše, tím má chyba pro něho větší následky („Koho Pán Bůh miluje, toho křížem navštěvuje.“)
 • Váha lidské viny závisí na tom, v jaké vzdálenosti od Boha k ní dojde.
 • Kdo netouží po zdokonalení se, očištění následků minulých chyb, nemůže se navázat na přímé vyzařován grálu, tj. oživující energii Stvořitele.
 • Lidský duch se může přiblížit k Bohu jedině skrze lásku, jedině na lásku Bůh „slyší“, láska mění božskou spravedlnost v milost.
 • Plné napojení na energii Stvořitele umožňuje čistému člověku materializaci myšlenek. Třeba tvoření chleba – many.
 • Celý vesmír je chrámem božím. Podle hermetického zákona jsou nižší úrovně obdobou vyšší úrovně: Jak nahoře, tak dole.
 • Čím více si člověk rozvine schopnost vnímat působení krystalů, sil přírody a duševních pochodů zvířat, tím více si uvědomí i přítomnost a velikost Stvořitele. Tak se jeho duše otevírá nejprve vnímání Jeho, Jeho Přítomnosti, poté i získává schopnost přímého přejímání energie Jeho vyzařování skrze grál.

Tato schopnost jej posunuje na vyšší vývojový stupeň, na úroveň člověka schopného komunikovat s přírodními silami, ovlivňovat je. Pak se stane skutečným správcem a vládcem přírody a je mu dovoleno obnovit ráj na zemi. Je jim dovoleno hospodařit s části Jeho energie – vyzařováním grálu.
Teprve kocovina z katastrofického stavu planety učiní rozhodující část lidstva schopnou vnímat východisko.Podle pověsti tím člověkem bude Parsifal, který je vybaven Excaliburem (zázračný meč) a ten mu umožní potřít zmatence temnot – ateisty, rozumáře, nositele vědeckého světového názoru.

 • Nalezení grálu může současnému lidstvu pomoci, protože jde o Zdroj energie tvoření.
 • Na zvýšení vitality neexistuje lék ani chemický prostředek. Jejím zdrojem je jen dostatečný přívod energie z grálu během spánku.

Na závěr:

Proč je grál zobrazován jako kalich?

Když lidstvo dospělo do fáze, kdy mu bylo třeba pomoci z vyšší dimenze, byl na zemi duchovními bytostmi (bohy, elohimy, anděly) kontaktován člověk, kterému byla svěřena částečná schopnost napojení na Zdroj. Tato schopnost byla fixována na rituál a určitý předmět (pohár, miska, krystal, křišťálová lebka, obraz apod.).
Předmět a rituál byly jen takovou „mnemotechnickou“ pomůckou k uvedení do jiného stavu vědomí, ve kterém se dotyčný napojoval na Zdroj. Tajemství znal jen onen dotyčný, někdy ani nechápal podstatu věci nebo nebyl schopen jim je vysvětlit, proto je nemohl předat.
Nevědomí okolo obdařeného si ovšem mysleli, že zdrojem je hmotný předmět, zázračný dar (pohár). Proto po úmrtí pověřeného skončila zázračnost předmětu (Ježíšův kalich se přestal nasycovat Duchem svatým, Mojžíšova miska se neplnila manou, Quetzalcoatlova křišťálová lebka přestala mluvit).
Na těchto předmětech zůstával otisk vibrace obdarovaného, tak mohli i nástupci po nějakou dobu se nakmitat do této vibrace, ale ta jim umožňovala jen zlomek původních schopností. Odtud hon za těmito předměty.
Jakmile se však tyto předměty dostaly do rukou „těžkých hmoťáků“, schopnosti se zcela ztratily.

Člověk se musí sám vydat cestou rozvoje ducha a duchovních hodnot a ta samočinně přinese energii ze Zdroje („Usilujte nejprve o království boží a ostatní vám bude přidáno.“)
Dnes rytíři grálu přicházejí inkarnovaní v mladé generaci, vedeni vládcem grálu, aby vyvedli z krize a propasti rozkladu ty, kteří budou chtít.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě