Učení o Já jsem

Učení o Já jsem

Při vzniku člověka byla Bohem jako první stvořena Boží Bytost – individualizovaná přítomnost Boží „Já Jsem“, která se vznáší nad každým člověkem, obklopuje nás.
Je to vlastní Síla Všemocného Boha, protože obsahuje tu Jeho pravou esenci.
„Já jsem“ znamená uvědomění si Boží přítomnosti v nás i v každém člověku.

Bytost Já Jsem vysílá proud elektronové energie a středem hlavy vstupuje do fyzického těla tzv. Stříbrnou šňůrou (paprskem). Tato energie vnáší do srdce každého z nás tu pravou představu o své bytosti, udržuje tlukot srdce, je původcem dýchání našich plic, její zásluhou žijeme a můžeme dělat vše, co potřebujeme. Dává nám energii k životu. Proto slova „Já jsem“ jsou nejsilnější tvořící Slova Života. Tato síla, tato moc je obsažena v každém člověku. Je to stejná síla a moc, kterou Kristus realizoval všechna svá díla a odhalení.

Pro objasnění uvedu příklad. Představte si Boha Stvořitele jako obrovskou vodní nádrž, z níž vychází nekonečně mnoho kohoutků, které jsou neustále otevřeny. Skrz kohoutky protéká neustále nekonečné množství proudů vody, na první pohled odděleny jeden od druhého, procházejí však z jednoho rezervoáru. Proud vody je jako jeden Životní proud, který vypadá jako jediný samotný a přesto všechny pocházejí od Boha.

Pro tvoření můžeme použít sílu a moc Já jsem ve svém životě tak, aby to bylo v souladu s Božími zákony a ku prospěchu všeho a všech zúčastněných.
Výsledky použití se dostaví podle toho, jakým způsobem je použita – konstruktivně nebo destruktivně.Vys­lovením „Já jsem“ je okamžitě dána do pohybu Boží Síla, Boží moudrost, Boží inteligence, Boží láska, která je připravena a očekává vyslovení toho, co chceme. Je to nejúčinnější způsob, jak se dovolat pomoci. Přání je třeba vyslovovat procítěně, v pokoře a s láskou. To, co chceme, vyslovujeme s plnou důvěrou a vírou a jistotou, že nám bude vyhověno. Pochybnosti, nevíra a nedůvěra znemožňují realizaci našeho přání. Po „Já jsem“ má vždy následovat pozitivní prohlášení, protože bude splněno vše – i to nedobré – co by mohlo být vysloveno.

Ježíš používal pro své tvoření slova – afirmace:
„Já jsem otevřená brána, kterou nikdo nezavře.“
„Já jsem Cesta, Světlo a Pravda.“
„Já jsem Vzkříšení a Život“ – touto afirmací dosáhl svého Vzkříšení a Nanebevzetí.

Všichni můžeme apelovat na svého vlastního Boha „Já Jsem“ a žádat, aby nám byla dána Pravda a přijměme Ji.

Člověk v materiální úrovni vědomí (neprobuzený) hledá rady pro svůj život venku, v materiálním světě: lásku, oporu, vyléčení.
Probuzení však znamená nalézt Boha v sobě – je vlastním důvodem inkarnace, cestou návratu do původní Boží Formy při Požehnání, Míru a Síle, které přicházejí společně s tímto odhalením.
Všechno tvoříme svými myšlenkami a city.

Naučme se tedy teď a tady ovládat tuto Boží energii a své činy a jednání.
Naše pozitivní myšlenky vytvářejí světelné kruhy, ty obsahují kladnou sílu, která se shlukuje kolem nás jako kauzální tělo. Nechci ani domyslet, jakou sílu a dopad přinese každá negativní myšlenka, kterou ve své mysli nezvládneme. Pak sklízíme důsledek ve svém každodenním životě a divíme se, proč se nám nedaří, že jsme nemocní, že nám chybí pocit štěstí a radosti.

Vše, co jsme ve svém životě stvořili nedokonale, se hromadí jako karma (těžké lepkavé nánosy). Fialovým ohněm (je Boží nástroj) můžeme transformovat tyto disharmonie v dokonalost.

Jak volat fialový plamen?

Já jsem, já jsem, já jsem bytost fialového plamene, já jsem ta čistota, kterou bůh žádá.
Já jsem, já jsem, já jsem ten fialový plamen a proměňuji negativitu ve světlo (představit si fialovou barvu, oheň, paprsek, jak proniká aurou, bloky a naplňuje je). Strachy, bolesti, myšlenkové vzorce které jsou již přežité.. cokoliv co potřebujete odevzdat.. volejte a vizualizujte si fialový plamen, paprsek, volejte jeho bytosti.
Já jsem ten mocný stravující plamen, který nyní pohltí všechny minulé i dnešní omyly, jejich příčiny a následky a všechno nechtěně stvořené, za což je odpovědné mé vnější já!

Vyslovíme-li slovo „JÁ“, pak jsme od této chvíle dali do pohybu Boží sílu, Boží moudrost, Boží inteligenci, Boží lásku, která je nyní připravena k činnosti a očekává vyslovení našeho přání. Je to nejúčinnější způsob, jak se dovolat pomoci Boha. Proto modlitby, prosby, žádosti, přání, ba dokonce i povely, se plní nejsnáze, začneme-li slůvky „JÁ JSEM“.

Vše je však třeba vyslovovat s patřičným respektem před nejvyšší autoritou Boha, s patřičnou láskou, pokorou, vroucností či niterností, s něhou a s procítěním našeho přání.

Zároveň musíme vyslovovat to, co chceme, s patřičnou důvěrou, pevnou a neotřesitelnou vírou a jistotou v to, že nám bude vyhověno. Jakékoliv pochyby, nevíra, nedůvěra a nejistota vůči tomuto vysokému duchovnímu učení jsou jedem realizace těchto našich přání.

Dokážete si představit, jaký důsledek a dopad má náš běžný způsob vyjadřování a tato neznalost zákona pro náš život? Uvedu na příkladě: Často lidé říkají (Já) jsem nemocná (pitomá)…. Výraz Já jsem uvádí do pohybu zákon sebevyjádření! Proto je lépe říkat v tomto případě např. procházím léčením… Za své myšlenky a za způsob jejich vyjádření neseme skutečnou odpovědnost a pak se divíme, že se nám v životě nedaří. Sklízíme, co jsme svým myšlením a vyjádřením zaseli v každodenní realitě, skrze vztahy…

Jak to celé vlastně funguje? Trochu jako kdybychom měli Aladinovu kouzelnou lampu. V pohádce by to vypadalo asi takto:

Vyslovím-li slovo „JÁ“, Bůh mě okamžitě uslyší a zareaguje tak, že si na mě posvítí světelným kuželem – na mě, stojícího uprostřed kosmické tmy ve vesmíru – nyní ale stojícího uprostřed Jeho světelného kuželu. Přitom se na mě tázavě zahledí.

Vyslovím-li slova „JÁ JSEM“, pak Bůh pokývne hlavou a řekne: „Tak copak chceš, mé Boží dítě, čím ti mohu posloužit? Splním ti vše, co budeš chtít, ať je to pozitivní či negativní. Proto se ovládej a chtěj ode mě jen to pozitivní. Neboť je ti dáno do vínku, abys vtiskl mým čirým energiím vše, po čem tvé srdce touží. Musíš to jen vyslovit po těchto dvou slovech – „JÁ JSEM“. To od tebe očekávám, neboť konám rád pro své děti.“

Po těchto dvou slovech „JÁ JSEM“ musí tedy následovat vyslovení toho, co chceme – neboť Bůh nám splní vše bez ohledu na čas a prostor v souladu s naší svobodnou vůlí, osobní zodpovědností, které budou pod kontrolou našeho sebeovládání. Učení „JÁ JSEM“

Je-li toto vysoké duchovní učení o „JÁ JSEM“ pochopeno a žijeme-li podle něj, změní náš život v nejpozitivnějším smyslu. Náš život je pak prodchnut vysokou spiritualitou, štěstím, radostí ze života a pochopením jeho smyslu. Toto učení je velmi rychlou cestou ke zvýšení našeho vědomí, k sebepoznání a sebeovládání a je studnou hluboké moudrosti.

Ačkoliv toto učení a nejvyšší zákony v něm obsažené jsou prastaré, je přesto vysoce aktuální, živé a souvisí s naším konáním na této zemi. Poučuje nás o možnostech jeho velmi praktického použití v našem současném lidském světě. Vede nás k pomoci bližnímu a dává nám do rukou ty nejúčinnější prostředky. Jsou to naše myšlenky, které jsou v našem konání tím nejmocnějším a nejdokonalejším nástrojem. Jimi lze docílit a uskutečnit vše dle naší svobodné vůle, naší kreativity a mravní odpovědnosti. Naše směrované a cílené myšlenky mohou odstranit jakýkoliv náš zdravotní problém, ale právě tak jsou i hlavní příčinou našich nemocí, protože:

„Každá myšlenka mění atomovou strukturu buňky." (z knihy „Odhalená tajemství“ od G.R.Kinga) Zneužití tohoto učení o „JÁ JSEM“, způsobené neovládáním se nebo dokonce cíleným užitím pro egoistické a komerční zájmy, pro ovládání lidí a tím pro omezení jejich osobní svobody, která je nejvyšším statkem člověka, uvede do činnosti zákon akce – reakce (setby-sklizně), jemuž nemůže nikdo uniknout.

Toto učení, obsahující absolutní neměnné pravdy, platné po věky věků, přinesl do České republiky v roce 1993 jako jeden z prvních Eva Melzerová a Ing. Wilhelm Palán. Vysoké duchovní zákony – učení o „JÁ JSEM“ můžeme nazvat „Boží Alchymií“ či „Boží Magií“ a lze ho uplatnit jen s hlubokou vírou.

(částečně převzato od www.reiki-melzerova.cz a www.reiki-jajsem.cz)

Zde uváděné mantry jsou výňatky z knihy „Hovory o Já Jsem“ Nanebevzatého Mistra Saint Germaina od G.R.Kinga v překladu E.Melzerové, O.Pénzesové a Ing.V.Palána

K dostání u Evy Melzerové www.reiki-melzerova.cz a Ing. V. Palána www.reiki-jajsem.cz

Jak správně používat mantry Já Jsem

Když myslíte nebo pronášíte výraz "Já jsem!, tak to znamená, že uznáváte TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ, které působí ve Vašem životě. Jestliže si budete stále vědomi nepřekonatelné a neporazitelné Boží Přítomnosti ve svém nitru, otevíráte tím bránu pro její čirou a nepřekonatelnou esenci a inteligenci, která může přivést svou nádhernou dokonalost do Vaší vnější zkušenosti.

Když Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život“, použil jednu z nejmocnějších vět, která se dá lehce vyjádřit. Slovy „Já jsem“ nemínil Ježíš svou vnější podobu, nýbrž tu mocnou mistrovskou přítomnost boží v nitru, protože často opakoval: "Sám od sebe nemohu vykonat nic. Je to OTEC VE MNĚ, to JÁ JSEM, kdo koná tyto skutky.

Je potřeba, abyste si začali být plně vědomi této mocné Přítomnosti ve svém nitru.

Buďte vždy pozorní, co po slovech „Já jsem“ budete myslet nebo pronášet! Vše tím přivoláváte do své vnější skutečnosti!

Zde uváděné věty jsou velmi hluboké a jsou nám předané ku pomoci Nanebevzatými Mistry. Mantry opakujte několikrát s plným procítěním a plnou vírou v jejich uskutečnění. Pokud Vaše víra není dostatečná, můžete si pomoci větami důvěry, které si několikrát řeknete a procítíte před samotným prohlášením. Např.: „Já vím, že vše působí plnou silou!“ nebo „Já plně uznávám tu dokonalou činnost mého mocného "Já Jsem“. Další větou důvěry je třeba „Já jsem ta vítězná boží Přítomnost mého mocného Já Jsem.“

Věty Já jsem

Základem tohoto učení je publikace „Hovory o Já jsem“, ze které jsem vybrala některé věty. Uvádím je s komentářem a některé se stránkou, na níž je příslušná věta v publikaci uvedena.

Základní mantry Já jsem:  – Já jsem Boží Přítomnost!
Vyřknu-li tuto větu, pak předávám od tohoto okamžiku žezlo vlády nad svým světem, životem, rodinnými záležitostmi, pracovními poměry Bohu a Bůh mě nyní vede životem v nejpozitivnějším slova smyslu. Poměry a záležitosti, situace, okolnosti, ve kterých jsme dříve těžko nacházeli řešení, se nyní řeší jakoby samy. Co šlo dříve ztuha, jde náhle hladce. Získáváme nové přátele, nepřátelé mizí z našeho života nebo se mění v přátele. Našim vyzařováním ovlivňujeme široké okolí, aniž bychom omezili svobodnou vůli kohokoli.

Věty na zdraví:

 • Já jsem ta dokonalost, to zdraví, které se projevuje v každém orgánu mého těla!
 • Já jsem ta dokonalá činnost každého orgánu a každé buňky mého (Tvého) těla. – Věta pro upevnění zdraví, slůvko „mého“ můžeme při léčení druhých nahradit jménem pacienta.
 • Já jsem ta jediná léčící Přítomnost!

  Já jsem Přítomnost neomezeně! – Věta sloužící pro upevnění vědomí vnitřního vedení při vědomém léčení.

  Zákon odpuštění:

 • Já jsem ten zákon odpuštění a ten stravující plamen pro veškerou neharmonickou činnost v lidském vědomí.(71)

Věta k posílení a povzbuzení rozšiřujícího se vědomí.

 • Já jsem ten mocný stravující plamen, který stráví minulé i dnešní omyly, jejich příčiny a následky a vše nechtěně stvořené, za které je zodpovědné mé vnější já.

  Věty důvěry:

 • Já vím, že vše působí plnou silou.
 • Já plně uznávám tu dokonalou činnost mého mocného „Já jsem“.
 • Já jsem ta vítězná boží Přítomnost mého mocného Já jsem.
 • Já uznávám tu plnou činnost mé mocné Já jsem Přítomnosti.

Věty sloužící k tvoření:
K uskutečnění čehokoliv: Já mám tu schopnost toto vykonat. (17)

 • Já jsem ta zázraky působící Boží Přítomnost ve všem, co bych chtěl/a mít uskutečněno.
 • Ta Přítomnost Já jsem ovládá každou existující cestu ke tvoření. Řídí všechno.
 • Já jsem ta nejvyšší moc – to tvořící Božství.
 • Já jsem to nejvyšší v člověku, kamkoli jdu – Já jsem tvořící Božství.
 • Já jsem naplněná činnost a nesoucí síla každé pozitivní věci, kterou si přeji.
 • Já jsem cokoliv, co si přeji být nebo vytvořit.

K urychlení svého osvobození z určitých zážitků nebo vnější činnosti. Toto přinese ten nejrychlejší úspěch, který může dovolit zákon vašeho Já:

 • Já jsem ta nařizující Přítomnost, ta nevyčerpatelná energie a Boží moudrost, která moje přání splní. (53)

My sami jsme tou nejvyšší mocí v našem světě, a když naplníme touto esencí naše myšlení, nemůže se nás dotknout žádný zmatek. Chceme-li použít tuto moc k rozpuštění veškerého nesouladu, prohlašujeme plni jistoty: „Božství!“

Věta na získání peněz:

 • Já jsem ta činná Přítomnost, která položí ihned tyto peníze do mých rukou k mému použití. (82)
 • Já jsem to bohatství Boží, které proudí do mých rukou a mně slouží a nic tomu nemůže zabránit.

  Věty sloužící k vnitřnímu vedení:

 • Já jsem ta Láska, ta mocná pohybující se síla, která působí v každém činu.


Věty na ochranu při cestování dopravními prostředky:

 • Bůh řídí tento vůz.

Použijte tuto nebo níže uvedené věty na ochranu auta, vlaku, lodě, motocyklu či letadla (upravte podle potřeby). Pokud nemáte stoprocentní důvěru ve Vysoké Duchovní Zákony, proneste nejprve třikrát některou z vět důvěry a pak třikrát větu na ochranu. A to před započetím jízdy nebo kdykoli, kdy Vás to napadne nebo kdy Vám to připomene jakýkoli nenápadný zádrhel na silnici. Buďte vědomí! Tyto věty můžete uplatnit i když vůz sami neřídíte, můžete takto na dálku s láskou dělat ochranu svým milovaným (vždy pro jejich nejvyšší dobro).

 • Bůh je vševidoucí a vševědoucí. Předvídá a přirozeně zabrání každé nevítané srážce.
 • Bůh řídí toto vozidlo. Protože Bůh toto vozidlo řídí, do cíle dojedu plynule, bezpečně a rychle.Věta na nabití energie:

 • Já jsem ta mocná elektronová energie, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé mysli a mého těla v tomto okamžiku a neustále.
 • Já jsem ta Přítomnost, která plní toto tělo čirou elektronovou si­lou.
 • Já jsem ta mocná Přítomnost této čiré zářící energie, která proudí mou myslí a mým tělem a která odmítá vše, co jí není rovno. Já se navždy stavím do této čiré zářící energie a radosti.


Přejete-li si urovnání ve vašich záležitostech a ve vašem světě:

 • Já jsem ta mocná inteligence a síla, která vše urovná a nemůže tomu zabránit žádná vnější činnost. (63)

Proti bezpráví:

 • Já jsem ta jediná inteligence a síla, která působí ve vašem světě a ve vašich záležitostech­. (63)
 • Já jsem ve vás je tou samoudržující a léčící silou, která se projevuje ve vaší mysli a vašem těle. (63)

Nenechat soucit, aby byl přitahován poměry, které jsou velmi rušivé. Říci s jistotou:

 • Já jsem ta jediná Přítomnost, která zde (tam) jedná. (63)

Věta na tvoření:
Vše, co je ve vašem vědomí, můžete stvořit do viditelné a hmatatelné formy tímto:

 • Já jsem ta vlastnost toho všeho, co chci používat. (59)
 • Já jsem to, co si přeji stvořit!

Věřit znamená mít důvěru, že je to pravda. Víra a důvěra se prolínají. Na počátku je něco vírou. Je-li udržována, stává se přesvědčením. Nevěříte-li, že je něco pravda, nemůžete jí uskutečnit, stvořit jí. Nevěříte-li „Já jsem nějaká věc“, jak může potom za vás jednat? Já jsem Přítomnost je Srdcem Božím. Poznáte-li, že jste tím „Já jsem“, pak se vytvoří ihned všechno, cokoli požadujete!
Věta na pochopení:

 • Já jsem to plné pochopení a osvícení této věci, kterou znám a které bych chtěl porozumět.

Stává se, že si přečteme nebo slyšíme nějaké informace, ale i když rozumíme slovům, vlastně nechápeme jejich význam. Tato věta nám pomáhá tyto nabyté informace uchopit, procítit, prožít a hluboce pochopit.
Věta první pomoci:

Já jsem ta jediná, všemocná Boží síla a Boží Inteligence, která jedná v tomto těle a proto musí jakékoli zdání nějakého zdravotního problému – (specifikovat – např. toto bolení hlavy, zubů..) – okamžitě zmizet i s příčinou!

Tuto větu je možno účinně použít při bolesti hlavy, zubů, rýmě atp. Je dobré před ní ještě několikrát vyslovit věty důvěry. Uvědomte si však, že není náhradou za lékařské ošetření! Účinnost vět závisí na míře vaší víry a důvěry ve Vysoké duchovní zákony. Nevzdávejte se při případných neúspěších. I to jsou zkoušky Vesmíru v to, jakou důvěru v něj máte.
Věta při těžkých problémech: Přejete-li si urovnání ve vašich záležitostech a ve vašem světě:

 • Já jsem ta mocná inteligence a síla, která vše urovná a nemůže tomu zabránit žádná vnější činnost. (63)

Proti bezpráví:

 • Já jsem ta jediná inteligence a síla, která působí ve vašem světě a ve vašich záležitostech­. (63)
 • Já jsem ve vás je tou samoudržující a léčící silou, která se projevuje ve vaší mysli a vašem těle. (63)

Nenechat soucit, aby byl přitahován poměry, které jsou velmi rušivé. Říci s jistotou:

 • Já jsem ta jediná Přítomnost, která zde (tam) jedná. (63)
 • Bože ve mně, ta Já Jsem Přítomnosti, vystup! Ovládni tuto situaci a přines harmonické řešení.
 • nebo: Má já jsem Boží Přítomnosti vystup a srovnej tuto záležitost (např.vztahů v práci) k úplné dokonalosti po dobu vyřešení této věci.
 • Hleď, ó Bože! Přijď a ujmi se této věci!

Mocnou pomoc v těžkých problémech a situacích nabízí udržování těchto vět ve Vědomí. To učiní divy, přivolá to bez prodlení tu Já jsem Boží Přítomnost a ta se pustí do práce. Ježíš řekl: „Proste a bude vám dáno. Hledejte a budete nalézat. Klepejte a bude vám otevřeno!“ Bůh si přeje, abyste mu umožnili tvořit. To uvolní příliv Boží síly, Inteligence a hmoty, které k vám přitečou, aby splnily Váš příkaz.

 • Já jsem ti přátelé, kteří se objeví kdekoli a kdykoli je to nutné. (61)
 • Já jsem ta osvětlující, zjevující Přítomnost, díky které mi nemůže být žádnou vnější činností zabráněno se něco naučit, protože „Já jsem“ ta moudrost, „Já jsem“ to vnímání, „Já jsem“ ta zjevující se síla, která ke mně přivede vše, abych viděl(a) a rozuměl(a) a mohl(a) se naučit jednat s pochopením. (62)
 • Já jsem ta jediná inteligence a Přítomnost, která může být činná. (62)

Rozpuštění nesouladu:

 • Já jsem to nejvyšší v člověku, kamkoliv jdu – Já jsem tvořící Božství. (27)

K uspořádání poměrů a osvobození od nesouladu, pro dokonalost:

 • Já jsem ta Přítomnost, která tam (zde) ovládá situaci a přináší uzdravení. (64)

Přejete-li si mír a harmonii:

 • Já jsem ta síla, která ji vytváří. (63)


Dobré jídlo:

 • Já jsem ta boží přítomnost, která naplní toto jídlo a pití životadárnou esencí a dokonale uzdravující Boží energií, kterou do sebe pojmeme a která obnoví naše tělo k dokonalému zdraví a věčnému mládí.


Geopatogenní zóny ( 3× ):

 • Já jsem ta Boží přítomnost, která odstraní nebo odkloní natrvalo a navždy zdraví škodlivé záření geopatogenních , patogenních a psychogenních zón do míst, kde neuškodí ani člověku, ani zvířeti, ani rostlinám, ať už v budoucnosti změní svou polohu jakkoliv v tomto bytě (rodinném domku, na tomto pozemku) + přesná adresa.


Magický obal:

 • Já jsem ta Boží přítomnost, která nikdy neselže a nikdy se nemýlí, a která v této chvíli vytváří okolo mne mocný, magický ochranný obal, který mne neustále obklopuje, který je trvalý, nepřekonatelný a neproniknutelný a jehož vnitřní prostor je naplněn oslnivou zlatou září, která odvrátí nebo vypudí jakékoliv nedokonalé konání lidských či duchovních bytostí, mou bytost nevyjímaje.


Čistý vzduch, myslete při dýchání:

 • Já jsem ten čistý vzduch mého světa. (68)
 • Já jsem ten dokonale čistý a zdravý vzduch mého okolí neustále prostý všech choroboplodných bakterií, virů, zárodků, výfukových plynů z aut, kouře, smogu, prachu, nečistot … a všech látek, které škodí mému zdraví.

Místo dechových cvičení, při fyzické zátěži:

 • Já jsem ta dokonalá síla každého dechu. (68)
 • Já jsem ten vyrovnávající dech. (59) A přidat větu na čistý vzduch.

Když chcete pomoci při umírání, řekněte:

 • Já jsem ta Přítomnost, která tuto bytost odnese do sfér, do kterých patří, poučí ji a osvítí. (63)

Na zpomalení stárnutí, na každý stav nedokonalosti (stres):

 • Já jsem ta dokonalost člověka ve mně. (38)
 • Já jsem ta dokonalá vyrovnanost v projevu i činu po všechny časy. (52)


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě